ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທ໌ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

 

ນິຕິກໍາ ແລະ ບົດລາຍງານການສໍາຫລວດຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ 2018 ດ້ານເສດຖະກິດ

ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP 6.05 %
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 2,152 USD
ຂະແໜງກະສິກຳ (10.16) %
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 14.10 %
ຂະແໜງບໍລີການ 10.88 %
ດັດສະນີລາຄາສິນຄ້າ 102.16 %
ອັດຕາເງິນເຝີ້ 1.36 %

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ປະຈຳປີ 2018

ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 15.977 ກິໂລຕາແມັດ
ຈຳນວນເມືອງ 7 ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ 291 ບ້ານ
ບ້ານຕົວເມືອງ 59 ບ້ານ
ບ້ານຊົນນະບົດເສັ້ນທາງ 231 ບ້ານ
ບ້ານຊົນນະບົດບໍມີເສັ້ນທາງ 1 ບ້ານ
ມີໄຟຟ້າ 290 ບ້ານ
ມີຕະຫລາດ 30 ບ້ານ
ມີສຸກສາລາ 24ຸ8 ບ້ານ
ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 273 ບ້ານ

ສະຖິຕິພົນລະເມືອງຂອງແຂວງ ປີ 2018

ພົນລະເມືອງລວມ 308,135 ຄົນ
ເພດຍິງ 148.449 ຄົນ
ເພດຊາຍ 149.343 ຄົນ
ຄວາມໜາແໜ້ນ 18 ຄົນ/km2